ການຢຸດຕິຄວາມບໍ່ເທົ່າທຽມໃນຄວາມໝາຍຂອງຂ້ອຍ

by | ກ.ພ. 16, 2022 | VIDEO | 0 comments

ການຢຸດຕິຄວາມບໍ່ເທົ່າທຽມຕໍ່ຜູ້ຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີເອດສ໌ໃນທັດສະນະຂອງ ກິ່ງຄຳ ຍັງນຸວົງ ຜູ້ປະສານງານໂຄງການ ຂອງ ສະມາຄົມເຄືອຂ່າຍຜູ້ຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີ/ເອດສ໌ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ເນື່ອງໃນວັນສາກົນຕ້ານເອດສ໌ ປີ 2021 ນີ້ ຊຶ່ງທາງອົງການອະນາໄມໂລກ ກໍ່ຄື ທົ່ວໂລກ ກຳລັງໃຫ້ຄວາມສຳຄັນເຖີງປັນຫາ ແລະ ການສົ່ງເສີມຄວາມຮູ້ ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບພະຍາດເຮສໄອວີ-ເອດສ໌. ວັນສາກົນຕ້ານເອດສ໌ປີນີ້ ມາໃນຫົວຂໍ້ທີ່ວ່າ ຢຸດຕິຄວາມບໍ່ເທົ່າທຽມ ຢຸດຕິພະຍາດເອດສ໌ ແລະ ຢຸດຕິເຊື້ອພະຍາດຕ່າງໆ. ແລ້ວທ່ານເດ ຄຳວ່າຢຸດຕິຄວາມບໍ່ເທົ່າທຽມຕໍ່ຜູ້ຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີ-ເອດສ໌ ໝາຍຄວາມວ່າແນວໃດ ຕາມຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງທ່ານ?

See more posts…