+856 030 5011-871 nith01aplus@gmail.com
ການຢຸດຕິຄວາມບໍ່ເທົ່າທຽມໃນຄວາມໝາຍຂອງຂ້ອຍ

Post by Singkham

Publish on ເດືອນກຸມພາ 16, 2022

ການຢຸດຕິຄວາມບໍ່ເທົ່າທຽມຕໍ່ຜູ້ຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີເອດສ໌ໃນທັດສະນະຂອງ ກິ່ງຄຳ ຍັງນຸວົງ ຜູ້ປະສານງານໂຄງການ ຂອງ ສະມາຄົມເຄືອຂ່າຍຜູ້ຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີ/ເອດສ໌ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ເນື່ອງໃນວັນສາກົນຕ້ານເອດສ໌ ປີ 2021 ນີ້ ຊຶ່ງທາງອົງການອະນາໄມໂລກ ກໍ່ຄື ທົ່ວໂລກ ກຳລັງໃຫ້ຄວາມສຳຄັນເຖີງປັນຫາ ແລະ ການສົ່ງເສີມຄວາມຮູ້ ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບພະຍາດເຮສໄອວີ-ເອດສ໌. ວັນສາກົນຕ້ານເອດສ໌ປີນີ້ ມາໃນຫົວຂໍ້ທີ່ວ່າ ຢຸດຕິຄວາມບໍ່ເທົ່າທຽມ ຢຸດຕິພະຍາດເອດສ໌ ແລະ ຢຸດຕິເຊື້ອພະຍາດຕ່າງໆ. ແລ້ວທ່ານເດ ຄຳວ່າຢຸດຕິຄວາມບໍ່ເທົ່າທຽມຕໍ່ຜູ້ຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີ-ເອດສ໌ ໝາຍຄວາມວ່າແນວໃດ ຕາມຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງທ່ານ?

See more posts…

APL+ ປະຊຸມສະຫຼຸບຜົນການຈັດຕັ້ງກິດຈະກຳຜ່ານມາ ແລະ ລະດົມຄວາມຄິດ ເພື່ອສຶບຕໍ່ໂຄງການໃນໄລຍະຕໍ່ໄປ.

APL+ ປະຊຸມສະຫຼຸບຜົນການຈັດຕັ້ງກິດຈະກຳຜ່ານມາ ແລະ ລະດົມຄວາມຄິດ ເພື່ອສຶບຕໍ່ໂຄງການໃນໄລຍະຕໍ່ໄປ.

ກອງປະຊຸມສະຫຼຸບສັງລວມຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳຂອງສະມາຄົມເຄືອຂ່າຍຜູ້ຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີ/ເອດ ໃນໂຄງການ...

3 ສະມາຄົມລົງພື້ນທີ່ເປົ້າໝາຍຈັດກອງປະຊຸມແນະນຳໂຄງການໃຫມ່

3 ສະມາຄົມລົງພື້ນທີ່ເປົ້າໝາຍຈັດກອງປະຊຸມແນະນຳໂຄງການໃຫມ່

ວັນທີ 28 ເມສາ 2022 ສະມາຄົມເຄືອຂ່າຍຜູ້ຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີ/ເອດ (ສຄອ) ຮ່ວມກັບ ສະມາຄົມເພື່ອການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ປັບປຸງຊົນນະບົດ...

loLao