ອາສາສະຫມັກຜູ້ໃຫ້ຄຳປຶກສາແກ່ຜູ້ຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີ

Post by admin_aplus

Publish on December 4, 2019

ສະບາຍດີທຸກທ່ານ, ຂ້າພະເຈົ້າຊື່ນາງ ດາວອນ ອຸໄທວົງ(ຊື່ຫລິ້ນ:ວອນ).
ຂ້າພະເຈົ້າເປັນອາສາສະຫມັກຜູ້ໃຫ້ຄຳປຶກສາແກ່ຜູ້ຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີ ປະຈຳຢູ່ໂຮງຫມໍແຂວງຫລວງພະບາງ, ປະຈຸບັນແມ່ນເຮັດວຽກໄດ້ປະມານ6ປີແລ້ວ.
ຂ້າພະເຈົ້າມັກວຽກທີ່ຂ້າພະເຈົ້າເຮັດຫລາຍ ເພາະມັນເປັນວຽກທີ່ໄດ້ຊ່ວຍສັງຄົມ, ຊ່ວຍໃຫ້ກຸ່ມຄົນທີ່ຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີ ໄດ້ມີທີ່ເພິ່ງພາອາໄສ ໂດຍສະເພາະທາງຈິດໃຈ ກຳລັງໃຈດີດີ, ຄຳເວົ້າດີດີ ທີ່ປາສະຈາກການຈຳແນກລັງກຽດ ແມ່ນສິ່ງທີ່ຜູ້ປ່ວຍຢາກໄດ້ຍິນຈາກປາກເຮົາທີ່ສຸດ ປຽບເຫມືອນ”ການໃຫ້ຄຳປຶກສາທີ່ດີເທົ່າກັບໃຫ້ຊີວິດຄົນທີ່ຫມົດຫວັງ” ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອວ່າແນວນັ້ນ^^
ສະນັ້ນ, ທຸກໆຄົນໃນສັງຄົມມາຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈກັນສ້າງຄວາມປ່ຽນແປງທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ໄປນຳກັນ ກໍ່ຄືໃຫ້ປາສະຈາກການຈຳແນກລັງກຽດ ແລະ ຢູ່ຮ່ວມກັນຢ່າງປົກກະຕິສຸກເທາະ!
#ວັນເອດໂລກ
#ວັນເອດໂລກລາວ2019
#WorldAIDSDay
#WorldAIDSDay2019Laos
#CommunitiesMakeTheDifference

See more posts…

ຍຸດທະສາດ ຂອງສະມາຄົມ  APL+ strategy 2021-2026

ຍຸດທະສາດ ຂອງສະມາຄົມ APL+ strategy 2021-2026

ຜູ້ຕິດເຊື້ອ ແລະ ກູ່ມເປົ້າໝາຍມີຊີວິດການເປັນຢູ່ທີ່ເຫັນຄຸນຄ່າຂອງຕົນເອງເຂົ້າເຖິ່ງ
ຢາປີ່ນປົວພະຍາດ ແຊກຊ້ອນ oI/ARV, ການບໍລິການສຸຂະພາບຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງທົ່ວເຖິງ ແລະ ຢູ່ໃນສັ່ງຄົມໂດຍປາສະຈາກ
ການຈຳແນກລັງກຽດ

ຜູ້ມີເຊື້ອ HIV or AIDS ສາມາດສັກວັກຊິນໄດ້ບໍ່?

ຜູ້ມີເຊື້ອ HIV or AIDS ສາມາດສັກວັກຊິນໄດ້ບໍ່?

ອິງຕາມ ຂໍ້ມູນ ຈາກອົງການອານາໄມໂລກ ໄດ້ ລາຍງານວ່ າ ຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດເອດ ແມ່ ນສາມາດ ສັກວັກຊີນໄດ້ ແຕ່ ກອນຈະໄປສັກ ຜູ້ກ່ ຽວ ຕ້ອງປະເມີນຕົນເອງ ວ່ າຕົນມີຄວາມພ້ອມບ່ ໍ ເຊັນວ່ າ ຕົນບໍມີ ພະຍາດຮ່ ວມອັນອືນບ່ ໍ ນອກຈາກ ພະຍາດເອດ, ພະຍາດຮ່ ວມເຊັນ: ເປັນເບົາຫວານ, ພະຍາດຫອບຮຶດ, ພະຍາດຫົວໃຈ, ພະຍາດຄວາມດັນ ແຕ່ ທັງນີ້ທັງນັ້ນ ຄວນປືກສາທ່ ານໝໍ ທ່ ີກ່ ຽວຄ້ອງ ແລະ ສູນບໍລິການສັກວັກຊີນ ຫຼື ສູນ ART

ສະຫຼຸບການລົງເກັບກຳຂໍ້ມູນບ້ານສາມັກຄີໄຊ

ສະຫຼຸບການລົງເກັບກຳຂໍ້ມູນບ້ານສາມັກຄີໄຊ

ຈຳກເກັບກຳຂໍ້ມູນທີ່ບ້ານສຳມັກຄີໄຊເພື່ອເກັບກຳຂໍ້ມູນທື່ເປັນຊ່ອວ່າງຂອງຊຸມຊົນ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການທີ່ແທ້ຈິງ ແລະ ເກີດການສະໜັບສະໜູນ ຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງຊຸມຊົນຜ່ານນການເກັບກຳຂໍ້ມູນ ທາງທີມງານໄດ້ລົງປະຕິບັດໂຕຈິງຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 27/07 – 30/07/2020 ໂດຍວິທີການໃຫ້ທີມງານໂຄງການຍ່າງລົງເກັບກຳຂໍ້ມູນແຕ່ລະຫຼັງຄາເຮືອນ ເຊິ່ງມີກຸ່ມເປົ້າໝາຍແມ່ນປະຊາຊົນພາຍໃນບ້ານສຳມັກຄີໄຊ ທີ່ມີອາຍຸລະຫວ່າງ 13-65 ປີ ຈໍາກັດເພດ, ຊົນເຜົ່າ ແລະ ສຳສະໜາ, ຈໍານວນລວມຟອມທີ່ໄດ້ໃຊ້ສອບຖາມເສັດສົມບູນທັງໝົດຂອງ 655 ຟອມ ຄິດເປັນ 72,78%