ສຽງຈາກອາສາສະໝັກ

Post by nith

Publish on October 24, 2019
voices of volunteer ອາສາສະໝັກຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການ ການຝືກທັກຊະ ດ້ານການໃຫ້ຄຳປືກສາ ແລະ ສົງຕໍ່ຄວາມຮູ້ ຂອງຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດເຮສໄອວີເອດ ໃນ 4 ແຂວງພາກເໜືອ ຈັດຕັ້ງປະຕິດບັດໂດຍ APL+ and funding supported by Laosvoices (Empowerment) to empower the hidden voices of women living with HIV/AIDS in Laos

See more posts…

ຄວາມໝາຍ ຄວາມສຳຄັນຂອງວັນສາກົນຕ້ານເອດ 1 ທັນວາ

ຄວາມໝາຍ ຄວາມສຳຄັນຂອງວັນສາກົນຕ້ານເອດ 1 ທັນວາ

ມາຮູ້ຈັກ ວັນສາກົນຕ້ານເອດສ໌ຂອງໂລກ ຫນື່ງໃນວັນສຳຄັນຂອງອົງການອະນາໄມໂລກ ເພື່ອຕໍ່ສູ້ເຊື້ອເຮສໄອວີ/ເອດສ໌ໃນທົ່ວໂລກ ມີຄວາມເປັນມາ...