ສຽງຈາກອາສາສະໝັກ

ສຽງຈາກອາສາສະໝັກ

https://youtu.be/FAMGcNAIRpo voices of volunteer ອາສາສະໝັກຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການ ການຝືກທັກຊະ ດ້ານການໃຫ້ຄຳປືກສາ ແລະ ສົງຕໍ່ຄວາມຮູ້ ຂອງຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດເຮສໄອວີເອດ ໃນ 4 ແຂວງພາກເໜືອ ຈັດຕັ້ງປະຕິດບັດໂດຍ APL+ and funding supported by Laosvoices (Empowerment) to empower the hidden...