ພິທີເຊັນບົດບັນທຶກຂໍ້ຕົກລົງການໃຫ້ທຶນແກ່ 3 ສະມາຄົມ

by | ມ.ສ. 1, 2022 | News | 0 comments

[English text below]
ຂໍຂອບໃຈ ມາຍັງ ອົງການ Caritas, EU, ARMI ທີ່ໃຫ້ໂອກາດ APL+ ເປັນ 1ໃນ 4 ສະມາຄົມ ຖືກຄັກເລືອກຮັບທຶນເພື່ອປະຕິບັດວຽກງານໂພຊະນາການ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ
ອົງການແຄຣິຕັສລຸກຊຳບວກປະຈຳລາວ ໄດ້ຮັບທຶນຈາກສະຫະພາບເອີຣົບ European Union in Laos ແລະ ລັດຖະບານປະເທດລຸກຊຳບວກ Luxembourg Embassy in Laos ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໂພຊະນາການຕາມແຜນຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ. ໂຄງການດັ່ງກ່າວໄດ້ມີແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຮ່ວມກັນກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມລາວ. ສະເພາະ 4 ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມລາວ ລວມມີ: ສະມາຄົມເຄືອຂ່າຍຜູ້ຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີ/ເອດ (ສຄອ); ສະມາຄົມຊຸມຊົນເພື່ອຊີວິດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ (ສຊສ); ສະມາຄົມ ພັດທະນາບົດບາດຍິງ-ຊາຍ (ສພຍຊ); ສະມາຄົມ ຊ່ວຍເຫຼືອຟື້ນຟູຄຸນນະພາບຊີວິດ (ສຊຟຄ) ແມ່ນໄດ້ຮັບທຶນຍ່ອຍສະໜັບສະໜູນ ຈຳນວນລວມ 150,000 ເອີໂຣ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳໂພຊະນາການຮ່ວມກັບຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ.
 
ໂດຍຈຸດປະສົງຂອງການໃຫ້ທຶນຍ່ອຍກັບ 4 ສະມາຄົມ ແມ່ນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາການຂາດສານອາຫານ ໂດຍຜ່ານກິດຈະກຳການສື່ສານ-ການປ່ຽນແປງພຶດຕິກຳທາງສັງຄົມໃນ 37 ບ້ານເປົ້າໝາຍຂອງ 3 ເມືອງໃນ 3 ແຂວງເປົ້າໝາຍຄື: 10 ບ້ານຂອງເມືອງທຸລະຄົມ, ແຂວງວຽງຈັນ; 10 ບ້ານຂອງເມືອງໄຊຈຳພອນ, ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ແລະ ອີກ 17 ບ້ານຂອງເມືອງຜາໄຊ, ແຂວງຊຽງຂວາງ. ຄາດຄະເນ ປະຊາກອນຈຳນວນ ປະມານ 28,109 ຄົນ (ເພດຍິງປະມານ 14,197 ຄົນ) ຈະໄດ້ຮັບຮູ້ຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງພຶດຕິກຳທາງສັງຄົມໃນການປຸງແຕ່ງ ແລະ ບໍລິໂພກອາຫານໃຫ້ຖືກວິທີ.
 
Caritas Luxembourg in Laos received a grant from European Union in Laos and the Luxembourg Embassy in Laos to implement nutrition activities in cooperation with the Ministry of Health and Lao Civil Society organizations (LCSOs). The four selected LCSOs, including the Association of People living with HIV/AIDS (APL+), the Community Association for Salvation and Environment (CASE), the Gender Development Association (GDA) and the Quality of Life Association (QLA) received a sub-grant from the total amount of 150.000 Euros to implement nutrition activities in collaboration with local partners.
The sub-grant will contribute to the reduction of malnutrition rates through the implementation of Social Behaviour Change Communication (SBCC) activities in 37 target villages spread over 3 districts in 3 target provinces as follows: 10 villages in Thulakhom district (Vientiane Province); 17 villages in Xaychamphone district (Bolikhamxay Province) and 10 villages in Phaxay district (Xiengkhuang Province). About 28,109 people (14,197 women) will benefit from the activities through better information on nutrition and social behaviour change communication in cooking and dietary practices.
 

See more posts…