6 ແນວຄວາມເຊື່ອຜິດໆກ່ຽວກັບເຊື້ອເຮສໄອວີ/ເອດ

by | ກ.ພ. 16, 2022 | BLOG, ຂໍ້ມູນ HIV/AIDS | 0 comments

6 ແນວຄວາມເຊື່ອຜິດໆ ທີ່ທ່ານອາດຍັງບໍ່ຮູ້ ກ່ຽວກັບເຊື້ອເຮສໄອວີ ແນວທາງການຕິດຕໍ່ ແລະ ປະສິດທິພາບຂອງຢາຕ້ານເຊື້ອເຮສໄອວີ/ເອດສ໌ໃນປັດຈຸບັນ
1,ຄົນຕິດເຊື້ອເອດສ໌ມີລູກບໍ່ໄດ້
 
ຄົນຕິດເຊື້ອເອສໄອວີສາມາດມີລູກຢ່າງປອດໄພໄດ້ ປັດຈຸບັນແນວທາງການຮັກສາຜູ້ຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີ ພັດທະນາໄປຫຼາຍ ແລະ ດ້ວຍການໃຊ້ຢາຕ້ານໄວຣັສມີປະສິດທິພາບ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຕິດເຊື້ອ ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ ມີຊີວິດຢືນຍາວບໍ່ຕ່າງກັບຄົນທົ່ວໄປ.ເມື່ອສຸຂະພາບແຂງແຮງ ການວາງແຜນມີລູກກໍ່ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງໄກຕົວ.
ແນວໃດກໍ່ດີ ຜູ້ຕິດເຊື້ອຈະມີລູກໄດ້ ຕ້ອງຮ່າງກາຍສົມບູນແຂງແຮງ ບໍ່ມີພະຍາດຕິດເຊື້ອແຊກຊ້ອນ ຕິດຕາມຮັກສາໃຊ້ຢາຕ້ານໄວຣັສສະໝ່ຳສະເໝີ ມີຜົນເລືອດປະລິມານໄວຣັສນ້ອຍກວ່າ 50 (Viral load < 50 copies/mL) ແລະ ຄ່າເມັດເລືອດຂາວ CD4 ຫຼາຍກວ່າ 350 (CD4 > 350 cells/mm3).
 
2,ເຮສໄອວີເອດສ໌ ຕິດແຕ່ບາງຄົນເທົ່ານັ້ນ
ທຸກຄົນສາມາດຕິເຊື້ອເຮສໄອວີໄດ້ ບໍ່ວ່າຈະເປັນໄວໜຸ່ມສາວ,ຜູ້ເຖົ້າ ແລະ ເດັກນ້ອຍ ຖ້າຫາກຢູ່ໃນກຸ່ມສ່ຽງຫຼັກໆ 3 ທາງນີ້ ຄື ມີເພດສຳພັນໂດຍບໍ່ປ້ອງກັນ ຈາກເຂັມສັກຢາ ແລະ ຈາກແມ່ສູ່ລູກ.
 
ຄົນຕິເຊື້ອເຮສໄອວີອາດເປັນເມຍຜູ້ບໍລິສຸດຈາກຜົວຜູ້ມົ້ວຊຸ່ມ ອາດເປັນບຸກຄະລາກອນທາງການແພດຖືກເຂັມສັກຢາ ອາດເປັນເດັກນ້ອຍຈາກທ້ອງແມ່ຜູ້ໄຮ້ດຽງສາ. ດັ່ງນັ້ນ, ເຮົາບໍ່ຄວນ ຕັ້ງຂໍ້ຈຳແນກລັງກຽດຄົນທີ່ຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີບໍ່ວ່າໃຜກໍ່ຕາມ ໂດຍທີ່ບໍ່ຮູ້ສາເຫດທີ່ໄປທີ່ມາຢ່າງແທ້ຈິງ.
 
3,ເຮສໄອວີ ກັບ ເອດສ໌ ແມ່ນອັນດຽວກັນ
ເຮສໄອວີ (HIV) ຊຶ່ງຫຍໍ້ມາຈາກຄຳວ່າ Human Immunodeficiency Virus ເມື່ອຮ່າງກາຍຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີ ເຊື້ອເຮສໄອວີຈະໄປທຳລາຍລະບົບພູມຄຸ້ມກັນຂອງຮ່າງກາຍ ເຮັດໃຫ້ລະບົບພູມຄຸ້ມກັນຂອງຮ່າງກາຍອ່ອນແອຈົນບໍ່ສາມາດຕໍ່ສຸ້ ທົນທານເຊື້ອພະຍາດເຂົ້າສູ່ຮ່າງກາຍໄດ້.
 
ສ່ວນເອດສ໌ (AIDS) ຫຍໍ້ມາຈາກຄຳວ່າ Acquired Immune Deficiency Syndrome ມັນຄືກຸ່ມອາການຂອງພະຍາດ ເຊັ່ນ ປອດອັກເສບ ວັນນະໂຣກ ເຫມື່ຍອ,ຕຸ່ມໜອງຕາມຜິວໜັງ ພະຍາດເຫຼົ່ານີ້ ເກີດຂື້ນພາຍຫຼັງການຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີ ເມື່ອລະບົບພູມຄຸ້ມກັນຂອງຮ່າງກາຍຖືກເຊື້ອໄວຣັສທຳລາຍຈົນຜູ້ຕິດເຊື້ອບໍ່ສາມາດຕໍ່ສຸ້ກັບພະຍາດທັງຫຼາຍທີ່ເຂົ້າສູ່ຮ່າງກາຍໄດ້.
 
4,ຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີແລ້ວຕາຍ
ການຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີມີຫຼາຍລະດັບ ເຊື້ອເຮສໄອວີໄລຍະເລີ່ມຕົ້ນບໍ່ຮຸ່ນແຮງ ໃນໄລະຍະນີ້ ຖ້າຫາກຜູ້ຕິດເຊື້ອໄດ້ຮັບການກວດພົບ ແລະ ໄດ້ຮັບຢາຕ້ານເຊື້ອ ກິນຢາມື້ລະເມັດ ຕົງໂມງ ຕົງເວລາ ກໍ່ຈະສາມາດຢັບຢັ້ງ ເຊື້ອພະຍາດເອດສ໌ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຕິດເຊື້ອແຂງແຮງ ແລະ ໃຊ້ຊີວິດໄດ້ເໝືອນຄົນທົ່ວໄປ.
 
5,ເຮສໄອວີ/ເອດສ໌ຕິດໄດ້ດ້ວຍການຈູບ
ເຊື້ອເຮສໄອວີ ຈະບໍ່ຕິດຕໍ່ກັນດ້ວຍການຈູບ ການສຳພັດ ຫຼື ການໃຊ້ຊີວິດປະຈຳວັນຮ່ວມກັນກັບຜູ້ຕິດເຊື້ອ.
 
6,ມີເພດສຳພັນກັບຜູ້ຕິດເຊື້ອໂດຍບໍ່ປ້ອງກັນ ຈະຕິດເຊື້ອເອສໄອວີສະເໝີ
ຄູ່ນອນຝ່າຍໃດຝ່າຍໜື່ງຕິດເຊື້ອ ອີກຝ່າຍຫນື່ງບໍ່ຕິດເຊື້ອ ມີການວິໄຈພົບວ່າ 30-50 % ຖ້າຄູ່ນອນຂອງຜູ້ຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີ ມີພູມຕ້ານທານດີ ແລະ ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງພຽງພໍ ເຖີງແມ້ວ່າ ຄູ່ນອນຂອງເຂົາຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີ ເມື່ອມີເພດສຳພັນກັນກໍ່ບໍ່ສາມາດຕິດເຊື້ອໄດ້ ເລື່ອງນີ້ເປັນປະກົດການທີ່ສາມາດພົບໄດ້.
ເຖີງແມ່ນວ່າ ການມີເພດສຳພັນກັບຜູ້ທີ່ຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີໂດຍບໍ່ໄດ້ປ້ອງການ ມີໂອກາດທີ່ຈະບໍໍ່ຕິດເຊື້ອ. ແຕ່ແນວໃດກໍ່ດີ, ການມີເພດສຳພັນກັບຜູ້ຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີນັ້ນກໍ່ເປັນອັນຕະລາຍ ອາດເຮັດໃຫ້ທ່ານຕິດເຊື້ອໄດ້ ດັ່ງນັ້ນ,ຄວນໃສ່ຖຸງຍາງອະນາໄມທຸກຄັ້ງເມື່ອມີເພດສຳພັນ.

See more posts…