+856 030 5011-871 nith01aplus@gmail.com
ທ່ານ ທອງແດງ ສີລາກຸນໃຫ້ສຳພາດ ໃນວັນສາກົນຕ້ານເອດສ໌

Post by Singkham

Publish on ເດືອນກຸມພາ 16, 2022

ທ່ານ ທອງແດງ ສີລາກຸນ ຜູ້ຈັດການ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດຕ້ານເອດ ປະຈຳ ສປປລາວ ໃຫ້ສຳພາດ ເນື່ອງໃນວັນສາກົນຕ້ານເອດ 2021 ທີ່ຜ່ານມາ ໂດຍ ທ່ານ ທອງແດງ ໄດ້ຊີ້ແຈ້ງ ເຖີງປັນຫາ ຄວາມໝາຍ ຄວາມສຳຄັນ ແລະ ແຜນປະຕິບັດຂອງວຽກງານຕອບໂຕ້ພະຍາດເອດສ໌ ວ່າເຮັດແນວໃດ ສປປ.ລາວ ຈະບັນລຸເປົ້າໝາຍ ເພື່ອສິ້ນສຸດພະຍາດເອດສ໌ໄດ້ໃນປີ 2030.

See more posts…

APL+ ປະຊຸມສະຫຼຸບຜົນການຈັດຕັ້ງກິດຈະກຳຜ່ານມາ ແລະ ລະດົມຄວາມຄິດ ເພື່ອສຶບຕໍ່ໂຄງການໃນໄລຍະຕໍ່ໄປ.

APL+ ປະຊຸມສະຫຼຸບຜົນການຈັດຕັ້ງກິດຈະກຳຜ່ານມາ ແລະ ລະດົມຄວາມຄິດ ເພື່ອສຶບຕໍ່ໂຄງການໃນໄລຍະຕໍ່ໄປ.

ກອງປະຊຸມສະຫຼຸບສັງລວມຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳຂອງສະມາຄົມເຄືອຂ່າຍຜູ້ຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີ/ເອດ ໃນໂຄງການ...

3 ສະມາຄົມລົງພື້ນທີ່ເປົ້າໝາຍຈັດກອງປະຊຸມແນະນຳໂຄງການໃຫມ່

3 ສະມາຄົມລົງພື້ນທີ່ເປົ້າໝາຍຈັດກອງປະຊຸມແນະນຳໂຄງການໃຫມ່

ວັນທີ 28 ເມສາ 2022 ສະມາຄົມເຄືອຂ່າຍຜູ້ຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີ/ເອດ (ສຄອ) ຮ່ວມກັບ ສະມາຄົມເພື່ອການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ປັບປຸງຊົນນະບົດ...

loLao