ຜູ້ມີເຊື້ອ HIV or AIDS ສາມາດສັກວັກຊິນໄດ້ບໍ່?

ຜູ້ມີເຊື້ອ HIV or AIDS ສາມາດສັກວັກຊິນໄດ້ບໍ່?

ອິງຕາມ ຂໍ້ມູນ ຈາກອົງການອານາໄມໂລກ ໄດ້ ລາຍງານວ່ າ ຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດເອດ ແມ່ ນສາມາດ ສັກວັກຊີນໄດ້ ແຕ່ ກອນຈະໄປສັກ ຜູ້ກ່ ຽວ ຕ້ອງປະເມີນຕົນເອງ ວ່ າຕົນມີຄວາມພ້ອມບ່ ໍ ເຊັນວ່ າ ຕົນບໍມີ ພະຍາດຮ່ ວມອັນອືນບ່ ໍ ນອກຈາກ ພະຍາດເອດ, ພະຍາດຮ່ ວມເຊັນ: ເປັນເບົາຫວານ, ພະຍາດຫອບຮຶດ, ພະຍາດຫົວໃຈ, ພະຍາດຄວາມດັນ ແຕ່ ທັງນີ້ທັງນັ້ນ ຄວນປືກສາທ່ ານໝໍ ທ່ ີກ່ ຽວຄ້ອງ ແລະ ສູນບໍລິການສັກວັກຊີນ ຫຼື ສູນ ART

7 ເຄັດລັບສໍາລັບການກິນອາຫານຢ່າງມີ ສຸຂະພາບດີ ໃນຊ່ວງການລະບາດ ຂອງພະຍາດໂຄວິດ 19

7 ເຄັດລັບສໍາລັບການກິນອາຫານຢ່າງມີ ສຸຂະພາບດີ ໃນຊ່ວງການລະບາດ ຂອງພະຍາດໂຄວິດ 19

ການລະບາດຂອງພະຍາດອັກປອດສາຍພັນໃໝ່ ໂຄວິດ-19 ໄດ້ປ່ຽນແປງວິທີການໃຊ້ຊີວິດ, ເຮັດວຽກ​ ແລະ ໃຫ້​ຄວາມ​ບັນ​ເທີງ​​ແກ່​ຕົວ​ເອງ. ຜູ້ຄົນທົ່ວໂລກຖືກບັງຄັບໃຫ້ຢູ່ເຮືອນ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການພົວພັນທາງສັງຄົມ (ການຮັກສາໄລຍະຫ່າງທາງສັງຄົມ) ຕາມ​ຮູບ​ແບບ​ຄວາມຕ້ອງການຂອງ​ແຕ່​ລະ​ປະ​ເທດ​ທົ່ວ​ໂລກ​ຕໍ່​ກັບການລະບາດຂອງພະຍາດ​ໂຄວິດ-19

HIV+COVID-19

HIV+COVID-19

ສິ່ງທີ່ຜູ້ຕິດເຊື້ອເອດຈຳເປັນຕ້ອງຮູ້ກ່ຽວກັບ  ພະຍາດເອດ ແລະ ໂຄວິດ-19 (HIV+ COVID – 19) ພະຍາດໂຄວິດ-19 ແມ່ນພະຍາດທີ່ຮ້າຍແຮງ ແລະ ຜູ້ຕິດເຊື້ອເອດ (HIV) ທຸກຄົນຄວນໃຊ້ທຸກມາດຕະການປ້ອງກັນທີ່ໄດ້ມີການ ແນະນຳ  ເພື່ອປ້ອງກັນຕົວເອງບໍ່ໃຫ້ໄປສຳຜັດກັບເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ COVID-19...

ສະຖິຕິເຮສໄອວີ/ພະຍາດເອດແລະພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນ ໃນທົ່ວໂລກ ແລະ ສປປ ລາວ HIV/AIDS situation in Laos 1990 – 2019

ສະຖິຕິເຮສໄອວີ/ພະຍາດເອດແລະພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນ ໃນທົ່ວໂລກ ແລະ ສປປ ລາວ HIV/AIDS situation in Laos 1990 – 2019

ສະຖິຕິເຮສໄອວີໃນທົ່ວໂລກ 2018 ໃນປີ 2018 ມີ 37.9 ລ້ານຄົນຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີໃນທົ່ວໂລກ. ໃນປີ 2018 ມີ 23.3 ລ້ານຄົນໄດ້ເຂົ້າເຖິງການປິ່ນປົວດ້ວຍຢາຕ້ານເຊື້ອເຮສໄອວີ ໃນປີ 2018 ມີ 7 ລ້ານຄົນໄດ້ຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີໃໝ່. ມີ 770 000 ຄົນຕາຍຍ້ອນພະຍາດເອດໃນປີ 2018. ຕັ້ງແຕ່ເລີ້ມການລະບາດມີ 74.9...