ຍຸດທະສາດ ຂອງສະມາຄົມ  APL+ strategy 2021-2026

ຍຸດທະສາດ ຂອງສະມາຄົມ APL+ strategy 2021-2026

ຜູ້ຕິດເຊື້ອ ແລະ ກູ່ມເປົ້າໝາຍມີຊີວິດການເປັນຢູ່ທີ່ເຫັນຄຸນຄ່າຂອງຕົນເອງເຂົ້າເຖິ່ງ
ຢາປີ່ນປົວພະຍາດ ແຊກຊ້ອນ oI/ARV, ການບໍລິການສຸຂະພາບຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງທົ່ວເຖິງ ແລະ ຢູ່ໃນສັ່ງຄົມໂດຍປາສະຈາກ
ການຈຳແນກລັງກຽດ

ສະຫຼຸບການລົງເກັບກຳຂໍ້ມູນບ້ານສາມັກຄີໄຊ

ສະຫຼຸບການລົງເກັບກຳຂໍ້ມູນບ້ານສາມັກຄີໄຊ

ຈຳກເກັບກຳຂໍ້ມູນທີ່ບ້ານສຳມັກຄີໄຊເພື່ອເກັບກຳຂໍ້ມູນທື່ເປັນຊ່ອວ່າງຂອງຊຸມຊົນ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການທີ່ແທ້ຈິງ ແລະ ເກີດການສະໜັບສະໜູນ ຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງຊຸມຊົນຜ່ານນການເກັບກຳຂໍ້ມູນ ທາງທີມງານໄດ້ລົງປະຕິບັດໂຕຈິງຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 27/07 – 30/07/2020 ໂດຍວິທີການໃຫ້ທີມງານໂຄງການຍ່າງລົງເກັບກຳຂໍ້ມູນແຕ່ລະຫຼັງຄາເຮືອນ ເຊິ່ງມີກຸ່ມເປົ້າໝາຍແມ່ນປະຊາຊົນພາຍໃນບ້ານສຳມັກຄີໄຊ ທີ່ມີອາຍຸລະຫວ່າງ 13-65 ປີ ຈໍາກັດເພດ, ຊົນເຜົ່າ ແລະ ສຳສະໜາ, ຈໍານວນລວມຟອມທີ່ໄດ້ໃຊ້ສອບຖາມເສັດສົມບູນທັງໝົດຂອງ 655 ຟອມ ຄິດເປັນ 72,78%

7 ເຄັດລັບສໍາລັບການກິນອາຫານຢ່າງມີ ສຸຂະພາບດີ ໃນຊ່ວງການລະບາດ ຂອງພະຍາດໂຄວິດ 19

7 ເຄັດລັບສໍາລັບການກິນອາຫານຢ່າງມີ ສຸຂະພາບດີ ໃນຊ່ວງການລະບາດ ຂອງພະຍາດໂຄວິດ 19

ການລະບາດຂອງພະຍາດອັກປອດສາຍພັນໃໝ່ ໂຄວິດ-19 ໄດ້ປ່ຽນແປງວິທີການໃຊ້ຊີວິດ, ເຮັດວຽກ​ ແລະ ໃຫ້​ຄວາມ​ບັນ​ເທີງ​​ແກ່​ຕົວ​ເອງ. ຜູ້ຄົນທົ່ວໂລກຖືກບັງຄັບໃຫ້ຢູ່ເຮືອນ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການພົວພັນທາງສັງຄົມ (ການຮັກສາໄລຍະຫ່າງທາງສັງຄົມ) ຕາມ​ຮູບ​ແບບ​ຄວາມຕ້ອງການຂອງ​ແຕ່​ລະ​ປະ​ເທດ​ທົ່ວ​ໂລກ​ຕໍ່​ກັບການລະບາດຂອງພະຍາດ​ໂຄວິດ-19

ໂພຊະນາການສຳລັບຜູ້ຕິດເຊື້ອ Nutrition for People living HIV+

ໂພຊະນາການສຳລັບຜູ້ຕິດເຊື້ອ Nutrition for People living HIV+

ອາຫານທີ່ມີໂພຊະນາການດີຕໍ່ສຸຂະພາບມີປະໂຫຍດມີຫຼາຍຢ່າງ ເຮັດໃຫ້ສຸຂະພາບດີຂຶ້ນ ໂດຍການໃຫ້ທາດອາຫາທີ່ຮ່າງກາຍຕ້ອງການນອກຈາດນີ້ ຍັງຊ່ວຍໃຫ້ລະບົບພູມຄຸ້ມກັນແຂງແຮງຂຶ້ນ ເພື່ອໃຫ້ຮ່າງກາຍຂອງເຈົ້າສາມາດຕໍ່ສູ້ກັບພະຍາດໄດ້ດີຂຶ້ນ ອີກທັງຊ່ວຍຄວບຄຸມການເກີດພະຍາດແຊກຊ້ອນຈາກການຕິດເຊື້ອ HIV ແລະ ຊ່ວຍຄຸມອາການຂ້າງຄ່ຽງຈາກການກິນຢ

ອາສາສະຫມັກຜູ້ໃຫ້ຄຳປຶກສາແກ່ຜູ້ຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີ

ອາສາສະຫມັກຜູ້ໃຫ້ຄຳປຶກສາແກ່ຜູ້ຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີ

ສະບາຍດີທຸກທ່ານ, ຂ້າພະເຈົ້າຊື່ນາງ ດາວອນ ອຸໄທວົງ(ຊື່ຫລິ້ນ:ວອນ). ຂ້າພະເຈົ້າເປັນອາສາສະຫມັກຜູ້ໃຫ້ຄຳປຶກສາແກ່ຜູ້ຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີ ປະຈຳຢູ່ໂຮງຫມໍແຂວງຫລວງພະບາງ, ປະຈຸບັນແມ່ນເຮັດວຽກໄດ້ປະມານ6ປີແລ້ວ. ຂ້າພະເຈົ້າມັກວຽກທີ່ຂ້າພະເຈົ້າເຮັດຫລາຍ ເພາະມັນເປັນວຽກທີ່ໄດ້ຊ່ວຍສັງຄົມ,...