ອາການເບື້ອງຕົ້ນການຕິດເຊື້ອ HIV/AIDS

Post by admin_aplus

Publish on September 16, 2019

ອາການໄລຍະເລີ່ມຕົ້ນຂອງການຕິດເຊື້ອ HIV/AIDS ມີດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ເຊັ່ນ: ເຈັບຫົວ, ເປັນໄຂ້, ເປັນໄອແຮ້ງ, ອ່ອນເພຍ, ຕ່ອມນໍ້າເຫຼື່ອງໃຫຍ່ຂື້ນ,ເຈັບຄໍ,
ເປັນຜື່ນ(ເປັນຕຸມແດງ),ເຈັບກ້າມເນື້ອ ແລະ ຂໍ້ຕໍ່,ມີບາດແພ່ໃນປາກ,ລີ້ນເປັນພື່ນຂາວ,
ອອກຕູ່ມແລະມີບາດແພ່ຕາມອະໄວຍະວະ,ເຫື່ອອອກຕອນກາງຄືນ,ຖອກທ້ອງ,ໂຕຮ້ອນ
ແລະ 3 ມື້ດີ 4 ມື້ໄຂ້.

  • ອາການເຫຼົ່ານີ້ຈະສະແດງອອກພາຍໃນ 2-3 ເດືອນຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ຕິດເຊື້ອ ແລະ ອາດຈະເກີດຕັ້ງແຕ່ 1-2 ອາທິດທຳອິດຂອງການຕິດເຊື້ອແຕ່ກໍມີບາງຄົນຈະບໍ່ສະແດງອາການແຕ່ວ່າອາການ ເຫຼົ່ານີ້ເປັນອາການທີ່ພົບເຫັນທົ່ວໆໄປຈາກພະຍາດ ອື່ນໆ ດັ່ງນັ້ນ ຖ້າທ່ານສົ່ງໄສ ແລະ ມີອາການດັ່ງທີ່ກ່າວມານັ້ນ ເພື່ອຄວາມສະບາຍໃຈ ແລະ ຫາສາເຫດທ່ານ ຄວນປຶກສາຫາແພດໝໍເພື່ອກວດເລືອດ ຫາເຊື້ອ HIV/AIDS ຕາມໂຮງໝໍໃກ້ບ້ານທ່ານ

See more posts…

ຍຸດທະສາດ ຂອງສະມາຄົມ  APL+ strategy 2021-2026

ຍຸດທະສາດ ຂອງສະມາຄົມ APL+ strategy 2021-2026

ຜູ້ຕິດເຊື້ອ ແລະ ກູ່ມເປົ້າໝາຍມີຊີວິດການເປັນຢູ່ທີ່ເຫັນຄຸນຄ່າຂອງຕົນເອງເຂົ້າເຖິ່ງ
ຢາປີ່ນປົວພະຍາດ ແຊກຊ້ອນ oI/ARV, ການບໍລິການສຸຂະພາບຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງທົ່ວເຖິງ ແລະ ຢູ່ໃນສັ່ງຄົມໂດຍປາສະຈາກ
ການຈຳແນກລັງກຽດ

ຜູ້ມີເຊື້ອ HIV or AIDS ສາມາດສັກວັກຊິນໄດ້ບໍ່?

ຜູ້ມີເຊື້ອ HIV or AIDS ສາມາດສັກວັກຊິນໄດ້ບໍ່?

ອິງຕາມ ຂໍ້ມູນ ຈາກອົງການອານາໄມໂລກ ໄດ້ ລາຍງານວ່ າ ຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດເອດ ແມ່ ນສາມາດ ສັກວັກຊີນໄດ້ ແຕ່ ກອນຈະໄປສັກ ຜູ້ກ່ ຽວ ຕ້ອງປະເມີນຕົນເອງ ວ່ າຕົນມີຄວາມພ້ອມບ່ ໍ ເຊັນວ່ າ ຕົນບໍມີ ພະຍາດຮ່ ວມອັນອືນບ່ ໍ ນອກຈາກ ພະຍາດເອດ, ພະຍາດຮ່ ວມເຊັນ: ເປັນເບົາຫວານ, ພະຍາດຫອບຮຶດ, ພະຍາດຫົວໃຈ, ພະຍາດຄວາມດັນ ແຕ່ ທັງນີ້ທັງນັ້ນ ຄວນປືກສາທ່ ານໝໍ ທ່ ີກ່ ຽວຄ້ອງ ແລະ ສູນບໍລິການສັກວັກຊີນ ຫຼື ສູນ ART

ສະຫຼຸບການລົງເກັບກຳຂໍ້ມູນບ້ານສາມັກຄີໄຊ

ສະຫຼຸບການລົງເກັບກຳຂໍ້ມູນບ້ານສາມັກຄີໄຊ

ຈຳກເກັບກຳຂໍ້ມູນທີ່ບ້ານສຳມັກຄີໄຊເພື່ອເກັບກຳຂໍ້ມູນທື່ເປັນຊ່ອວ່າງຂອງຊຸມຊົນ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການທີ່ແທ້ຈິງ ແລະ ເກີດການສະໜັບສະໜູນ ຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງຊຸມຊົນຜ່ານນການເກັບກຳຂໍ້ມູນ ທາງທີມງານໄດ້ລົງປະຕິບັດໂຕຈິງຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 27/07 – 30/07/2020 ໂດຍວິທີການໃຫ້ທີມງານໂຄງການຍ່າງລົງເກັບກຳຂໍ້ມູນແຕ່ລະຫຼັງຄາເຮືອນ ເຊິ່ງມີກຸ່ມເປົ້າໝາຍແມ່ນປະຊາຊົນພາຍໃນບ້ານສຳມັກຄີໄຊ ທີ່ມີອາຍຸລະຫວ່າງ 13-65 ປີ ຈໍາກັດເພດ, ຊົນເຜົ່າ ແລະ ສຳສະໜາ, ຈໍານວນລວມຟອມທີ່ໄດ້ໃຊ້ສອບຖາມເສັດສົມບູນທັງໝົດຂອງ 655 ຟອມ ຄິດເປັນ 72,78%