ສະຖິຕິເຮສໄອວີ/ພະຍາດເອດແລະພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນ ໃນທົ່ວໂລກ ແລະ ສປປ ລາວ HIV/AIDS situation in Laos 1990 – 2019

by | ທ.ວ. 24, 2019 | ຂໍ້ມູນ HIV/AIDS | 0 comments

ສະຖິຕິເຮສໄອວີໃນທົ່ວໂລກ 2018

ໃນປີ 2018 ມີ 37.9 ລ້ານຄົນຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີໃນທົ່ວໂລກ.

 • ໃນປີ 2018 ມີ 23.3 ລ້ານຄົນໄດ້ເຂົ້າເຖິງການປິ່ນປົວດ້ວຍຢາຕ້ານເຊື້ອເຮສໄອວີ
 • ໃນປີ 2018 ມີ 7 ລ້ານຄົນໄດ້ຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີໃໝ່.
 • ມີ 770 000 ຄົນຕາຍຍ້ອນພະຍາດເອດໃນປີ 2018.
 • ຕັ້ງແຕ່ເລີ້ມການລະບາດມີ 74.9 ລ້ານຄົນໄດ້ຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີ.

ຕັ້ງແຕ່ເລີ້ມແຕ່ການລະບາດມີ 32.0 ຄົນເສັຍຊີວິດຍ້ອນເປັນພະຍາດເອດ

ໃນປີ 2018, ມີ 37.9 ລ້ານຄົນທີ່ຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີ.  36.2 ລ້ານຄົນແມ່ນຜູ້ໃຫຍ່.  1.7 ລ້ານຄົນແມ່ນເດັກນ້ອຍ (<15 ປີ). 79% ຂອງຜູ້ຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີຮູ້ສະຖານະການຕິດເຊື້ອຂອງພວກເຂົາ.

ຜູ້ຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີເຂົ້າເຖິງການປິ່ນປົວດ້ວຍຢາຕ້ານເຊື້ອເຮສໄອວີ

 • ປະມານ 8.1 ລ້ານຄົນບໍ່ຮູ້ຈັກວ່າຕົນເອງໄດ້ຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີ
 • ໃນປີ 2018 ມີ 23.3 ຄົນຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີໄດ້ເຂົ້າເຖິງການປິ່ນປົວດ້ວຍ
 •       ຢາຕ້ານເຮສໄອວີ, ເພີ່ມຂື້ນ 7.7 ລ້ານຄົນໃນປີ 2010.
 • ໃນປີ 2018 ມີ 62% ຂອງຜູ້ຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີທັງໝົດໄດ້ເຂົ້າເຖິງການ
 • ປິ່ນປົວ.62% ຂອງຜູ້ໃຫຍ່ອາຍຸ 15 ປີຂື້ນໄປທີ່ຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີໄດ້ຮັບການ
 • ປິ່ນປົວແລະ 54% ແມ່ນເດັກນ້ອຍອາຍຸ 0–14ປີໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວ.
 • 68% ຂອງຜູ້ຍິງ ອາຍຸ 15 ປີຂຶ້ນໄປໄດ້ເຂົ້າເຖິງການປິ່ນປົວ, ເຖິງຢາງ
 •       ໃດກໍຕາມມີພຽງແຕ່ 55% ຂອງຜູ້ຊາຍອາຍຸ 15ປີຂື້ນໄປໄດ້ເຂົ້າເຖິງ.
 • ໃນປີ 2018, 82% ຂອງແມ່ຍິງຖືພາທີ່ຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີໄດ້ເຂົ້າເຖິງການ
 •       ປິ່ນປົວເພື່ອປ້ອງກັນການສົ່ງເຊື້ອຫາລູກຂອງພວກເຂົາ.

ການຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີກໍລະນີໃໝ່

 • ນັບຕັ້ງແຕ່ຈຸດສູງສຸດໃນປີ 1997 ການຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີໃໝ່ໄດ້ຫຼຸດລົງ 40%.ໃນປີ 2018, ປະມານ 1.7 ລ້ານໄດ້ຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີໃໝ່, ເມື່ອທຽບກັບ 2,9 ລ້ານຄົນໃນປີ 1997.
 • ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2010, ການຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີໃໝ່ໄດ້ຫຼຸດລົງປະມານ 16%, ຈາກ 2,1 ລ້ານຫາ 1,7 ລ້ານ, ໃນປີ 2018.ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2010, ການຕິດເຊື້ອ HIV ໃຫມ່ໃນບັນດາເດັກນ້ອຍໄດ້ຫຼຸດລົງ, 41% ຈາກ 280.000 ຄົນໃນປີ 2010 ຫາ 160.000 ຄົນ ໃນປີ 2018.

ການເສັຍຊີວິດຍ້ອນເປັນພະຍາດເອດ

ການເສັຍຊີວິດຍ້ອນພະຍາດເອດໄດ້ຫຼຸດລົງຫຼາຍກວ່າ 55%, ເລິິີ້ມຕັ້ງແຕ່ຈຸດສູງສຸດໃນປີ 2004. ໃນປີ 2018 ມີປະມານ 770 000 ຄົນເສັຍຊີວິດຈາກການ, ເປັນພະຍາດເອດໃນທົ່ວໂລກ, ສົມທຽບຈາກ 1.7 ລ້ານຄົນ ໃນປີ 2004 ແລະ 1.2 ລ້ານຄົນໃນປີ 2010. ການເສັຍຊີວິດຍ້ອນພະຍາດເອດໄດ້ຫຼຸດລົງ 33% ຈາກປີ 2010

ແມ່ຍິງ  ໃນທຸກທຸກອາທິດ, ປະມານ 6200 ຍິງໜຸ່ມອາຍຸ 15–24 ປີໄດ້ຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີ.

– ໃນທະເລຊາຍຊາຮາຣາ ອາຟຼິກກາ, ສີ່ໃນຫ້າຄົນທີ່ຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີ

ໃໝ່ແມ່ນຜູ້ຍິງອາຍຸ 15–19 ປີແລະຍິງໜຸ່ມອາຍຸ 15–24 ປີແມ່ນສອງເທົ່າມີໂອກາດ

ຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີຫຼາຍກວ່າຜູ້ຊາຍ. ຫຼາຍກວ່າໜຶ່ງສ່ວນສາມ (35%) ຂອງແມ່ຍິງໃນທົ່ວໂລກແມ່ນມີປະສົບການຄວາມຮຸນແຮງທາງຮ່າງກາຍແລະ/ຫຼືທາງເພດໃນບາງຄັ້ງໃນຊີວິດຂອງພວກເຂົາ.ໃນບາງຂົງເຂດ, ແມ່ຍິງຜູ້ທີ່ມີປະສົບການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງທາງດ້ານຮ່າງກາຍຫຼື ທາງເພດຈາກຄູ່ນອນມີອັດຕາການຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີສູງກວ່າຜູ້ທີ່ບໍ່ເຄີຍມີຄວາມຮຸນ ແຮງ 1.5 ເທື່ອ.

ກຸ່ມປະຊາກອນຫຼັກ

ກຸ່ມປະຊາກອນຫຼັກແລະຄູ່ຮ່ວມເພດຂອງພວກເຂົາມີສ່ວນຮ່ວມໃນ:

– 54% ຂອງການຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີໃໝ່ໃນທົ່ວໂລກ.

– ຫຼາຍກວ່າ 95% ຂອງການຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີໃໝ່ແມ່ນຢູ່ເອີຣົບຕາເວັນອອກແລະອາຊີກາງ.

– 95% ຂອງການຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີໃໝ່ໃນຕາເວັນອອກກາງແລະອາຟຣິກາເຫນືອ.

88% ຂອງການຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີໃໝ່ໃນຕາເວັນຕົກແລະພາກກາງຂອງເອີຣົບແລະອາເມລິກາເຫນືອ.

78% ຂອງການຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີໃໝ່ໃນອາຊີແລະປາຊີຟິກ.

65% ຂອງການຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີໃໝ່ໃນອາເມລິກາລາຕິນ.

64% ຂອງການຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີໃໝ່ໃນຕາເວັນຕົກແລະພາກກາງຂອງອາຟຣິກກາ.

47% ຂອງການຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີໃໝ່ໃນຄາຣີບິນ (Caribbean).

25% ຂອງການຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີໃນພາກຕາເວັນອອກແລະພາກໃຕ້ຂອງອາຟຣິກກາ.

ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີແມ່ນ:

– 22 ເທື່ຶສູງກວ່າໃນກຸ່ມຜູ້ຊາຍທີ່ມີເພດສໍາພັນກັບຜູ້ຊາຍ.

– 22 ເທື່ອສູງກວ່າໃນກຸ່ມຄົນທີ່ສັກຢາເສບຕິດ.

– 21 ເທື່ອສູງກວ່າສຳລັບບໍລິການທາງເພດ.

– 12 ເທື່ອສູງກວ່າສຳລັບແປງເພດ (transgender)

ເຮສໄອວີ/ວັນນະໂລກ HIV/AID and TB ພະຍາດວັນນະໂລກຍັງເປັນສາເຫດສຳຄັນຂອງການເສຍຊີວິດໃນບັນດາຜູ້ທີ່ມີ

ເຊື້ອເຮສໄອວີ.

 ວັນນະໂລກຍັງແມ່ນສາເຫດສໍາຄັນຂອງການເສັຍຊີວິດຈາກພະຍາດເອດປະມານ 1ໃນ 3. ໃນປີ 2017, ຄາດຄະເນຄົນເປັນພະຍາດວັນນະໂລກ 10 ລ້ານຄົນ, ມີປະມານ 9% ແມ່ນຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີ, ຜູ້ທີ່ຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີທີ່ບໍ່ມີອາການຂອງວັນນະໂລກຈໍາເປັນຕ້ອງມີການປ້ອງກັນວັນນະໂລກ, ຊຶ່ງຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເປັນວັນນະໂລກແລະຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາການເສັຍຊີວິດຍ້ອນການ ຊືມເຊື້ອຮ່ວມເຮສໄອວີ/ວັນນະໂລກປະມານ 40%. ຄາດຄະເນປະມານ 49% ຂອງຜູ້ຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີແລະເປັນວັນນະໂລກບໍ່ຮູ້ຈັກວ່າຕົນເອງມີການຕິດເຊື້ອຮ່ວມແລະບໍ່ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວ.

ການລົງທຶນ Funding support 

ໃນທ້າຍປີ 2018, 19 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດເພື່ອຕອບສະໜອງ ໃນການຕອບໂຕ້ຕໍ່ພະຍາດເອດໃນບັນດາປະເທດທີ່ມີລາຍໄດ້ຕໍ່າແລະປານກາງ. ເກືອບ 1 ຕື້ໜ້ອຍກ່ວາໃນປີ 2017. ປະມານ 56% ຂອງຊັບພະຍາກອນທັງຫມົດສໍາລັບເຮສໄອວີໃນບັນດາປະເທດທີ່ມີລາຍໄດ້ຕໍ່າແລະກາງໃນປີ 2018 ແມ່ນມາຈາກແຫຼ່ງທຶນພາຍໃນປະເທດ. ອົງການຢູແອນເອດຄາດຄະເນວ່າຈະຕ້ອງມີເງິນ 26,2 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດໃນການຕອບສະຫນອງເພື່ອການຕອບໂຕ້ຕໍ່ພະຍາດເອດໃນປີ 2020

in Laos PDR.

ສະພາບການພະຍາດເອດ ແລະ ພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນ ໃນ ສປປລາວ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2019

 • ຜູ້ຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີ ກໍລະນີທຳອິດ 1990
 • ຜູ້ເປັນເປັນພະຍາດເອດ ກໍລະນີທຳອິດ     1992

ຈຳນວນສະສົມຜູ້ຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີແລະເປັນພະຍາດເອດ 1990 – ມິຖຸນາ / 2019

 • ຈຳນວນແຂວງທີ່ລາຍງານ               18
 • ຈຳນວນຕົວຢ່າງເລືອດທີ່ໄດ້ກວດ     882,720
 • ຈຳນວນທີ່ຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີ              13,061
 • ຈຳນວນຜູ້ຕິດເຊື້ອຍັງມີຊີວິດ            10,881
 • ຈຳນວນທີ່ ເປັນພະຍາດເອດ             5,593
 • ຈຳນວນທີ່ຕາຍຍ້ອນພະຍາດເອດ      2,222

ວຽກງານການປິ່ນປົວ, ດູແລ-ເບິ່ງແຍງແລະຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີ ແລະເປັນພະຍາດເອດ

ຈຳນວນຄົນເຈັບຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວດ້ວຍຢາ ARV ແຍກຕາມແຂວງເກິດ ແລະສະຖານທີ່ປິ່ນປົວດ້ວຍຢາ ARV ແຕ່ປີ 2003ເຖິງ ມິຖຸນາ 2019

ພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນ ຢູ່ ສປປ ລາວ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2019

 • ຈຳນວແຂວງທີ່ໄດ້ລາຍງານ                18
 • ຈຳນວນທີ່ໄດ້ ພຕພ ທັງໝົດ              203,866
 • ຈຳນວນທີ່ອາການສະແດງຂອງ ພຕພ 11,924

ຈຳນວນສາວບໍລິການ ປີ 2019 ອາຍຸ 15-49 ປີ ທົ່ວປະເທດ ມີ:   14,192 ຄົນ

ຈຳນວນ ຊາຍຮ່ວມເພດກັບຊາຍ ປີ 2019 ທົ່ວປະເທດ ມີ: 37,706 ຄົນ

ຈຳນວນ ຜູ້ສັກຢາເສບຕິດເຂົ້າເສັ້ນເລືອດ ທົວປະເທດ ມີ: 1,666 ຄົນ

ຈຳນວນທີ່ໄດ້ ມີ ພຕພ ທັງໝົດ ທົວປະເທດ 2019 ມີ: 203,866 ຄົນ

ຈຳນວນທີ່ອາການສະແດງອອກ ຂອງ ພຕພ ທົ່ວປະເທດ 2019 ມີ: 11,924 ຄົນ

ຈຳນວນຜູ້ຕິດເຊື້ອ HIV/AIDS ທັງໝົດ ໃນ ສປປລາວ ຈາກ 1990 – 2019 ມີ 12,241 ຄົນ

ລົງທະບຽນກີນຢາ ຕ້ານ 6,908 ຄົນ 64% ເຂົ້າເຖງການບໍລິການ, ໃນ11ສູນປີນປົວ

ຂໍ້ມູນ ຈາກການນຳສະເໜີ ໂດຍ ທ່ານດຣ ຂັນທະນຸວຽງ, ຮອງຫົວໜ້າສູນຕ້ານເອດ ແລະ ພຕພ

ລາຍລະອຽດເພີ້ມເຕີມຕິດຕໍ ສູນຕ້ານເອດແລະພຕພ ຫຼື ສະມາຄົມ ຜູ້ຕິດເຊື້ອເອດ 

 

 

 

See more posts…