ຝືກການໃຊ້ສື່ ສົງຕໍ່ຄວາມຮູ້ເລືອງ HIV/COVID

Post by admin_aplus

Publish on December 7, 2020

Telehealth services training for peer educators and #PLHIV peer counseling the training to build a capacity for KP and #peers who are working at hospitals and #outreach workers who are working in communities, a project supporting by #UNAIDS Laos #CHAS #APL+ #Chias

See more posts…

ຄວາມໝາຍ ຄວາມສຳຄັນຂອງວັນສາກົນຕ້ານເອດ 1 ທັນວາ

ຄວາມໝາຍ ຄວາມສຳຄັນຂອງວັນສາກົນຕ້ານເອດ 1 ທັນວາ

ມາຮູ້ຈັກ ວັນສາກົນຕ້ານເອດສ໌ຂອງໂລກ ຫນື່ງໃນວັນສຳຄັນຂອງອົງການອະນາໄມໂລກ ເພື່ອຕໍ່ສູ້ເຊື້ອເຮສໄອວີ/ເອດສ໌ໃນທົ່ວໂລກ ມີຄວາມເປັນມາ...