ກອງປະຊຸມປືກສາຫາລື ສຫຼຸບ ໂຄງການ

Post by admin_aplus

Publish on September 10, 2019

9/7/2019 ທີ ຫຼວງພະບາງ ກອງປະຊຸມປືກສາຫາລື ສຫຼຸບ ໂຄງການ Empower the hidden voices of women living with HIV + , ຂໍຂອບໃຈ ຄູ່ຮ່ວມງານທຸກທ່ານແລະ ຜູ້ໃຫ້ທືນ voice s . Mission completed

See more posts…

ຄວາມໝາຍ ຄວາມສຳຄັນຂອງວັນສາກົນຕ້ານເອດ 1 ທັນວາ

ຄວາມໝາຍ ຄວາມສຳຄັນຂອງວັນສາກົນຕ້ານເອດ 1 ທັນວາ

ມາຮູ້ຈັກ ວັນສາກົນຕ້ານເອດສ໌ຂອງໂລກ ຫນື່ງໃນວັນສຳຄັນຂອງອົງການອະນາໄມໂລກ ເພື່ອຕໍ່ສູ້ເຊື້ອເຮສໄອວີ/ເອດສ໌ໃນທົ່ວໂລກ ມີຄວາມເປັນມາ...